Gimnasztika a kéz vállizületeiben

Kézirat lezárva: Előszó A magyar testkulturális felsőoktatásban a torna sportág testgyakorlati ág hagyományosan nagy szerepet kap és vállal, mivel nagy múlttal, jelentős mozgásanyaggal rendelkezik, igen értékes eszköze a testnevelésnek, továbbá sikeres sportág is, ha a nemzetközi szereplést vesszük alapul.

Az utóbbi évben a torna történetével, technikájával, iskolai és sportegyesületi oktatásával, hatásmechanizmusával, szabályaival kapcsolatban nagyon sok, igen értékes és magas színvonalú anyag jelent meg. Egy hiányterület maradt azonban, ez pedig a tornaszaknyelv terminológia kérdésköre. A probléma igen bonyolult, nagyon összetett, kevés szakíró mer hozzányúlni az ban leírt, ma is használatos, érvényben lévő, értékes rendszert alkotó — ám kissé idejétmúlt — Kerezsi Endre féle szaknyelvhez.

Nehéz is a szaknyelvről egzakt módon írni, mivel echte nyelvtudományi pl. Egy tudomány ismérve — többek között — az is, hogy egy önálló, tudományosan kidolgozott, mindenki által elfogadott és használt terminológiával rendelkezik. Ezt a magyar testnevelés- és sporttudományban, általában a testkulturális színtéren eddig nem sikerült megvalósítani.

Ez a könyv a testkulturális szaknyelv egyik szeletét, viszonylag kicsi, de fontos részét, a tornaszaknyelvet dolgozza fel. A tornaszaknyelv ismerete azért gimnasztika a kéz vállizületeiben fontos, mert az egyik legjobban kidolgozott részterminológiát képviseli, ami alapul és például szolgálhat más sportágak számára, de a pontosabb magyar testkulturális szaknyelv kidolgozásához is.

Tornaszaknyelv

Hiánypótló, fehér foltot eltüntető írásnak is nevezhető ez a rövid könyv, amit jól és haszonnal forgathatnak azok a hallgatók, akik a testkulturális felsőoktatásban tanulnak egyetemi és főiskolai szinten, és számuk több, mint re tehető, de ajánlható a szakanyag sportvezetőknek, szülőknek, szurkolóknak, tornászoknak, tornaedzőknek, versenybíróknak, valamint az írott és elektronikus sajtó munkatársainak, sportriportereknek és sportújságíróknak is.

Olvassák, forgassák, használják és tanulják sok sikerrel és eredményesen! A szerző 1. Szó szerint tehát a terminológia az elhatárolás, a körülhatárolás, a meghatározás tudományát jelenti. E két szempont érvényesítése gimnasztika a kéz vállizületeiben időben kell, hogy történjen!

gimnasztika a kéz vállizületeiben

A terminológiához közelálló fogalom a nómenklatúra, amelynek több jelentése közül az alábbi kettő kiemelése látszik célszerűnek: valamely tudomány, művészet, technikai ág stb.

A terminológia részeként, építőköveként fogható fel a terminus technicus, ami egy latin eredetű kifejezés, jelentése: műszó, műkifejezés, szakkifejezés. Mivel a testkulturális terminológia, a testnevelés- és sporttudomány szaknyelve — finoman fogalmazva is — nem kellően kidolgozott, ezért engedtessék meg néhány rövid gondolat a magyar nemzeti terminológiáról és a nemzetközi kommunikációs terminológiai kérdésekről.

Virtuális Személyi Edző

Nemzeti terminológiai problémák Egy tudomány ismérve — többek között — az is, hogy önálló, tudományosan kidolgozott, mindenki által elfogadott és használt terminológiával rendelkezik. Ez a testnevelés- és sporttudományban, illetve általában a testkulturális színtéren ez ideig még nem sikerült, itt igen sok adóssága van a magyar szakembergárdának.

Egyedül a szakma nem is igen képes megoldani, kérnünk és igényelnünk kell nyelvtudósok, nyelvészek segítségét.

gimnasztika a kéz vállizületeiben

A feladat megoldása sürgős, ezért a testkulturális képzést folytató egyetemek, főiskolák szakembereinek és a Magyar Nyelvtudományi Intézet nyelvtudósainak mielőbbi szoros együttműködésére van szükség a jelzett probléma kezelésére. A gimnasztika a kéz vállizületeiben testnevelés- és sporttudományi terminológia problematikájának megoldására két út kínálkozik: alulról indulva; felülről indítva.

Az alulról indulás azt jelenti, hogy az egyes részterületek sportágak, testgyakorlati gimnasztika a kéz vállizületeiben, testnevelés, sport, rekreáció, gimnasztika a kéz vállizületeiben, sportelméleti tantárgyak stb.

A felülről indítás úgy történhet, hogy először az igazán nagy terjedelmű fogalmakat tisztázzuk, pontosítjuk, definiáljuk mint pl. Ez utóbbi tűnik a jobb megoldásnak. Feltétlenül indokoltnak látszik egy nemzeti testkulturális terminológiai bizottság, testület létrehozása, amire külföldön már több példa akad. Ez a magasszintű testület elvi és stratégiai döntéseket hozva gondozná a nemzeti testkulturális szaknyelvet, irányítaná a terminológiai kutatásokat folytató teameket, rendszerezné, szintetizálná a kutatási eredményeket.

Kovács Bernadett - Irodatorna - váll és nyak átmozgatás

Nemzetközi kommunikációs terminológiai kérdések A nemzetközi kommunikációs terminológia fogalmának bevezetése, használata azért fontos, mert a különböző nemzeti szaknyelvek jelentősen eltérnek egymástól és ezáltal akadályozzák a nemzetközi szakmai kapcsolatokat, a szaknyelvi kommunikációt különböző nemzetiségű szakemberek között.

A szakmai kommunikációs zavarok megoldására legalább négy út tűnik járhatónak: bilaterális szaknyelvi egyeztetés; multimédiás CD-ROM-ok készítése; szimbolikus jelrendszer alkalmazása.

A bilaterális szaknyelvi egyeztetés során minden nemzet egyeztetne terminológiai gimnasztika a kéz vállizületeiben minden nemzettel. Ez igen bonyolult, nehezen keresztülvihető és nehezen koordinálható folyamat lenne, de kezdeti lépésként, két ország sportszakmai kapcsolatainak bonyolítására megfelelő, átmeneti eljárásmód lehet. Sokkal nagyobb hatásfokot jelenthetne egy nómenklatúra elkészítése a testnevelés- és sporttudomány területére. Ezt a problémát igen jól megoldották a természettudományok jelentős részében, mint pl.

A program felépítése

A mi szakterületünkön elég bonyolult lenne latin nyelven elmondani pl. A szakterületünkön, tudományterületünkön leginkább az angol nyelv a használatos, a legelterjedtebb, ezért célszerűnek látszik a testkulturális nómenklatúra alapnyelvéül az angolt választani. Az angol nyelven jól körülhatárolt, pontosan megalkotott gimnasztika a kéz vállizületeiben lehetne a nómenklatúra alapja, amit a különböző nemzeti terminológiák is akceptálnának, használnának, beépítenének rendszerükbe.

Ez is egy összehangolt nemzetközi kutatássorozatot feltételez. Itt egy időben jelenhetnek meg az adott sportmozgás rajzai, sematikus vagy sorozatábrái, mozgóképi megjelenítései, illetve sok nyelven azok szaknyelvi elnevezései. Nagy mennyiségű, sokak által felhasználható információ és mindez egy időben és egy helyen!

gimnasztika a kéz vállizületeiben

Ennek kidolgozása komoly informatikai hátteret és összehangolt, sok-résztvevős nemzetközi kutatássorozatot, jelentős alkotó munkát igényel, ám igen hatékony megoldása lehetne a nemzetközi kommunikációs terminológiai, nyelvi problémáknak. A negyedik megoldás egy szimbolikus jelrendszer használata lehet, aminek alapjait a nemzetközi tornabírók már ismerik, munkájukban használják.

gimnasztika a kéz vállizületeiben

A lényege, hogy egy mindenki által ismert, a gyakorlatok bemutatásának sebességében alkalmazható jelrendszerrel lehetséges a bemutatott elemsor rögzítése, ami később visszakereshető, előhívható.

Annak, aki a testnevelés- és sportterminológia fejlődését vagy szerkezetét vizsgálja, több nyelv, nyelvcsoport és kultúrkör összefüggéseit, kölcsönhatásait szükséges figyelembe vennie.

Vállöv, kar kéz gyakorlatok

Jelen könyv a testkulturális terminológia egyik szeletét, a tornaszaknyelvet tárgyalja, ami azért fontos, mert az egyik legjobban kidolgozott részterminológiaként jellemezhető és példát adhat más sportágak számára is.

A magyar torna szó keletkezéséhez szolgáltatott alapot.

gimnasztika a kéz vállizületeiben

A torna gimnasztika a kéz vállizületeiben történetének és jelentésének vizsgálatát innen kell indítanunk. Első használata latin nyelven történt, megjelenése a lovagkort idézi; lovagjáték, harcjáték, párviadal jelentésben jelenik meg.

gimnasztika a kéz vállizületeiben

Anonymus] e szavaival: Ekkor Árpád-vezér és az ő meg-hittyei nagy-örömest gimnasztika a kéz vállizületeiben Attila várossában egészen húsz nap. És mindnyájan a Magyar katonák a vezérnek jelen-léttében csak-nem minden nap Paripájokon ülvén; paisokkal és lándzsákkal legnagyonbb tornát tettek.

  • Ízületi deformáció köszvényes ízületi gyulladás esetén
  • Megnagyobbodott májfájás ízületek

gimnasztika a kéz vállizületeiben A reformkorból több, a torna szót használó töredéket említhetünk, amelyek az anonymusi—dugonicsi vonal folytatásának tekinthetők, a torna szó eredetét illetően. Ezek nem az anonymusi—dugonicsi torna kifejezéseket használják, hanem a német Jahn által ben megalkotott tornarendszer átvételekor magát az elnevezést a Turnen Turn- szót tükörfordítással ültették át magyarra, melynek jelentése: tornázás torna.

Zimányi József: Testgyakorlattan című műve előszavát dr. Bakody Tivadar orvos írta, aki sok szókapcsolatot használ a tornával összefüggésben: tornázás, torna-tan, nemzeti torna intézet, nemzeti torna iskola, torna tanítás, torna tanító, torna ügy. Zimányi viszont felsorolja az akkor ismert tornaszereket golyó, lábtó, rudacs, rúd, kötél, árbócz, lengőfa, faláb, nyújtó, korlát, lóde a szerekkel és szereken végezhető gyakorlatokat is leírja.

Példaként álljon itt a nyújtón végezhető néhány elem érdekes elnevezése: óriási kör, rohamugrás, terpesztett leugrás, mérő, karon fogás, keresztül vetés, hason fordulás, nyújtott karral járás, fölhúzás, lábállás, térdforgatás stb. Zimányi részben a nyelvújítás módszereit használta, de átviteleket és németből származó tükörfordításokat is találhatunk munkáiban. Matolay Elek: Tornazsebkönyv a tornászat német—magyar műszótárávalvalamint A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének főelvei című művei egy szinte teljes tornaszaknyelvet ismertetnek meg velünk.

Matolay sem használta a torna szót önálló szóként, csak összetételek tagjaként találjuk meg, viszont először használta ki a magyar igekötők és igeképzők adta lehetőségeket: lefordulás-lelendülés-leugrás-lerugaszkodás; átbukás-átcsusszanás-átvetődés; lengés-lengetés-lendítés-lendület stb.